Site Overlay

Renterisico

Estimated reading time: 3 minuten

‘De kost gaat voor de baat uit’. De financieringsbehoefte die daardoor ontstaat wordt vaak ingevuld door gebruik te maken van leningen. Leningen die op de financiële markten door geldverstrekkers worden aangeboden. Voor veel organisaties is dit een continue proces waarbij oude leningen aan het eind van de looptijd worden geherfinancierd. Dit gaat gepaard met een renterisico.

Rentetarieven en herfinanciering

Rentetarieven zijn veranderlijk en onvoorspelbaar. Hoewel de rentes in de periode van 2015 tot 2021 rond de 0% was, kenden de jaren ’80 van vorige eeuw ook rentes van boven de 10%. Een organisatie die verschillende leningen heeft afgesloten en deze aan het eind van de looptijd opnieuw wil oversluiten kan dus met met hogere financieringskosten te maken krijgen. Een belangrijke vraag voor veel organisaties is dan ook:

Hoe kan ik mijn toekomstige financieringskosten inschatten en wat zijn mijn renterisico’s?

Aspecten bij het bepalen van het renterisico

  • wat is de huidige risicovrije rente zoals die geldt voor de looptijd van de lening in de regio waar mijn organisatie is gevestigd?
  • wat is de rating van mijn organisatie en wat is de huidige kredietopslag voor die rating bij de looptijd van de lening?
  • wat is de mogelijke variatie in deze twee factoren?
  • wat is een gepaste methode om het risico daarop te berekenen?

Vaak zijn het met name banken en verzekeraars die zich bezighouden met dit soort berekeningen om aan regelgeving te voldoen.

Toch is inzicht in de renterisico’s voor iedere organisatie van belang. We hebben dit nodig om betere beslissingen te maken. Bijvoorbeeld: om af te wegen hoe het toekomstige financieringsrisico zich verhoudt tot de toekomstige opbrengsten. En om in te schatten hoeveel buffer men idealiter zou moet aanhouden om mogelijk stijgende kosten op te kunnen vangen.

Hoe kunnen we het renterisico bepalen

Om de onderliggende mechanismen te illustreren heeft Asset Mechanics de Renterisico calculator (RRC) ontwikkeld.

Wij gebruiken daarbij de Solvency IImethodologiezoals die door verzekeringsmaatschappijen wordt toegepast bij het beheren van marktrisico’s op beleggingen en verplichtingen.

Maar we doen meer: waar de standaardmodellen uit de financiële sector 1 jaar vooruit kijken, kijken wij meerdere jaren vooruit. Ook berekenen we de risico’s bij verschillende zekerheidsniveaus afhankelijk van de risicobereidheid. Daardoor kunnen we met een statistische zekerheid van bv 80% of 90% berekenen wat de range is waarbinnen de financieringskosten zich in de komende 4 jaar bewegen.

Als de Renterisico calculator uw interesse wekt en u een renterisico-analyse wilt ontvangen, neem dancontactmet ons op. Wij demonstreren graag de renterisico-rapportages die wij kunnen verstrekken.

renterisico berekening

×